Lid worden?

Eerst komen kijken……

Schieten is een geweldige sport waar wij met veel enthousiasme aan deelnemen, echter het is ook een sport die een hoge mate van verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Derhalve is het belangrijk dat wij en u eerst van de gelegenheid gebruik maken om persoonlijk kennis te maken.

De mogelijkheid om een keer bij ons te komen kijken als je geïnteresseerd ben in het beoefenen van de schietsport is er op afspraak.
Dit kan door middel van het volgen van een Introductieavond. Op deze avond krijg je van ons een begeleider toegewezen die je na een veiligheidsinstructie zal laten kennismaken met de schietsport en het schieten met vuurwapens. We hebben de mogelijkheid je hiervoor te ontvangen op een donderdag avond vanaf 20:30, het geheel zal afhankelijk van de drukte ongeveer 1,5 a 2 uur in beslag nemen. Geschoten word er alleen met .22 klein kaliber munitie zoals de wet ons voorschrijft. LET OP… je dient je wel van te voren aan te melden en een afspraak te maken voor deze avond, gewoon binnenlopen is helaas niet mogelijk.
De kosten bedragen €25.00 p.p.  en dat is incl. de munitie die je gaat verschieten. (50st.)  Vergeet je legitimatie niet mee te nemen., zonder legitimatie kunnen we je niet toelaten tot de baan.  Tevens zal je worden gevraagd een formulier voor bezoekers in te vullen welke wij verplicht zijn te bewaren.
Mocht het jou en ons bevallen en wil je lid worden op de avond van je  introcuctie zullen wij je de helft van het door jou betaalde bedrag aan introductiegeld in korting brengen op het inschrijfgeld.
Aanmelden voor een introductie kan door onderstaand formulier in te vullen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw geboortedatum (verplicht)

  Volledige adres (verplicht)

  Heeft u reeds ervaring in de omgang met vuurwapens of de schietsport?
  Nee, ik heb geen enkele ervaring met vuurwapens of de schietsport.Ja, ik in het verleden lid geweest van een andere verenigingJa, ik ben momenteel lid van een andere verenigingJa, vanwege mijn huidige werkzaamhedenJa, vanwege werkzaamheden die ik in het verleden heb uitgevoerd

  Neem op uw bezoek uw legitimatie mee (verplicht)
  Ja, ik begrijp dat ik een legitimatiebewijs zal moeten overleggen bij mijn bezoek aan de vereniging

  Wat is uw motivatie om lid te worden (verplicht)

  Algemene Voorwaarden voor bezoek aan onze vereniging, Huishoudelijkreglement bezoekers van de Krommenieër schietvereniging A8 shooting club

  Bij betreding van onze verenigingen al haar lokaties verklaart éénieder zonder uitzondering akkoord te gaan metonze huisregels zoals hieronder vermeld.

   1 Werkingssfeer

  1.1De ‘Huisregels ten aanzien van bezoekers van de Krommenieër S.V. A8’(Huisregels) gelden voor alle ruimten:

  o A.alle voor bezoekers vrij toegankelijke ruimten in de Krommende S.V. A8, zijnde de ruimten waarvan de toegangen niet elektronisch of anderszins worden bewaakt en welke     daardoor in principe vrij zijn te betreden voor bezoekers;

  o b.alle andere ruimten in de Krommenieër S.V. A8, zijnde de niet-vrij toegankelijke ruimten in de Krommenieër S.V. A8, ongeacht of bezoekers zich hierin geautoriseerd (met                 toestemming) of niet-geautoriseerd (zonder toestemming) bevinden.

   1.2De Huisregels gelden voor alle introducés of belangstellenden die onze vereniging bezoeken zonder uitzondering

  • 1.3Voor de ruimten die voor een specifiek gebruik zijn bedoeld, zoals de schietbaan, kunnen door de beheerder van de Krommenieër S.V. A8 nadere regels worden gesteld.
  • 1.4 bezoekers dienen als zij met de auto komen te parkeren op het parkeerterrein onder het wegdek of bij de Gamma naast de vereniging.
  • 1.5Uitzonderingen op de Huisregels zijn voor het overige alleen mogelijk op basis van schriftelijke toestemming van de beheerder van de Krommenieër S.V. A8. Deze schriftelijke toestemming dient te allen tijde aan de beheerder dan wel aan de in de Krommenieër S.V. A8 aanwezige personen of instanties, die namens de beheerder met taken op het gebied van het beheer van de Krommenieër S.V. A8 zijn belast, te kunnen worden getoond.

   2 Toegankelijkheid

  • 2.1Gedurende de voor bezoekers geldende openingstijden van de Krommenieër S.V. A8 dan wel op de momenten, dat specifieke ruimten voor openbare aangelegenheden worden gebruikt, zijn de vrij toegankelijke ruimten voor iedere bezoeker opengesteld, tenzij de beheerder van de Krommenieër S.V. A8 hierover afwijkend beslist.
  • 2.2Bezoekers van de Krommenieër S.V. A8 dienen zich te melden bij één van de in de Krommenieër S.V. A8 aanwezige bestuursleden, voordat zij zich naar een andere ruimte mogen begeven.

   3 Verboden gedragingen

  3.1 Algemeen

  • 3.1.1Iedere bezoeker van de Krommenieër S.V. A8 die zich gedraagt op een zodanige wijze dat dit in strijd is met de Huisregels, wordt hier door de beheerder van de Krommenieër S.V. A8 op gewezen. Afhankelijk van de aard zal de beheerder de overtreder sommeren de Krommenieër S.V. A8 onmiddellijk te verlaten.
  • aangifte van overtreding van artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht (aanklacht wegens lokaalvredebreuk).

   3.2 Hinder en overlast

  Het is verboden om zich te gedragen op een wijze die als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend of hinderlijk wordt of kan worden ervaren.

  3.3 Misbruik en oneigenlijk gebruik

  Het is verboden om:

  • a.misbruik te maken van voorzieningen in of aan de Krommenieër S.V. A8, dan wel gebruik te maken van voorzieningen op een andere wijze dan waarvoor deze bestemd zijn;
  • b. zich waar dan ook in de Krommenieër S.V. A8 onnodig of langer dan nodig op te houden;
  • c.zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van de Krommenieër S.V. A8 waar dan ook in de Krommenieër S.V. A8 goederen neer te zetten of achter te laten;
  • d. welke ruimte van de Krommenieër S.V. A8 dan ook te gebruiken als slaap- en/of rustruimte;
  • e.apparatuur, installaties of onderdelen daarvan in of aan de Krommenieër S.V. A8 in werking te stellen, dan wel de werking daarvan te verminderen of te belemmeren, dan wel de bereikbaarheid daarvan te bemoeilijken;
  • f.de Krommenieër S.V. A8 en/of bijbehorende bouwdelen en inrichtingselementen te beklimmen;
  • g.meubilair op een andere wijze te gebruiken dan waarvoor dit is bestemd, dan wel dit te verplaatsen.

   3.4 Beschadigingen

  Het is verboden om beschadigingen dan wel het risico daarop te veroorzaken, zoals:

  • a.het aanbrengen van zaken met behulp van plakband, lijm, stickers, punaises, spijkers, schroeven en dergelijke;
  • b.het zich zodanig gedragen dat daardoor schade aan gemeente-eigendommen of eigendommen van derden ontstaat of kan ontstaan.

   3.5 Beeld- en/of geluidsopnamen

  Het is verboden om beeld- en/of geluidsopnamen van of in de ruimten van de Krommenieër S.V. A8 te maken.

  3.6 Etenswaren en dranken

  Het is verboden meegenomen etenswaren en dranken te nuttigen.

  3.7 Alcohol en drugs

  Het is verboden alcohol c.q. drugs te gebruiken.

  3.8 (Huis-)dieren

  Het meebrengen van honden (mits aangelijnd) is toegestaan, op voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken. Het meebrengen van andere (huis-)dieren is verboden.

  3.9 Wapens en explosieven

  Het is verboden om wapens en/of explosieven, dan wel voorwerpen die als zodanig kunnen

  worden aangewend, bij zich te hebben, te vervoeren of te gebruiken Uitgezonderd van de

  sportwapens waarvoor een verlof tot voorhanden hebben afgegeven is door de Politie.

  3.10 Vuurwerk en open vuren

  Het is verboden om vuurwerk bij zich te hebben, te vervoeren, te gebruiken en om open vuren te ontsteken of aan te houden.

  3.11 Afval

  Het is verboden om afval van welke aard dan ook te deponeren of achter te laten op andere dan de daarvoor door de beheerder van de Krommenieër S.V. A8 bestemde en als zodanig kenbare plaatsen.

  3.15 Diefstal c.q. ontvreemding

  Het is behoudens toestemming van de beheerder van de Krommenieër S.V. A8 verboden voorwerpen van welke aard dan ook uit de Krommenieër S.V. A8 mee te nemen.

  4 Aansprakelijkheid

  • 4.1Iedere bezoeker die welke ruimte van de Krommenieër S.V. A8 dan ook betreedt, is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij of zij veroorzaakt, al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze Huisregels. de Krommenieër S.V. A8 blijft gevrijwaard voor aanspraken van derden.
  • 4.2De Krommenieër S.V. A8 is niet aansprakelijk voor het zoekraken van door bezoekers van de Krommenieër S.V. A8 meegebrachte zaken, waaronder in de garderoberuimten opgehangen of achtergelaten kleding.
  • 4.3De Krommenieër S.V. A8 is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers van de Krommenieër S.V. A8 lijden ten gevolge van gedragingen ten opzichte van elkaar.

   5 Toezicht en bevoegdheden

  • 5.1Het beheer van de Krommenieër S.V. A8 berust bij de Het bestuur van de vereniging Namens de beheerder kunnen bepaalde daartoe aangewezen personen of instanties belast worden met taken op het gebied van het beheer van de Krommenieër S.V. A8. Aanwijzingen van deze personen of instanties, zoals bijvoorbeeld de beveiligingsdienst, rampencoördinatoren, alsmede van gezagsdragers van politie, brandweer, GGD en dergelijke, dienen terstond te worden opgevolgd.
  • 5.2Fysiek en dagelijks toezicht ten aanzien van de Krommenieër S.V. A8 wordt namens de beheerder uitgeoefend door de in de Krommenieër S.V. A8 aanwezige bestuurders en vrijwilligers.
  • 5.3Technisch toezicht op de Krommenieër S.V. A8 en de daarin aanwezige ruimten wordt onder andere uitgeoefend door middel van een videobewakingssysteem. Dit systeem dient behalve voor het registreren van beelden ook voor het bewaren van beelden.
  • 5.4De beheerder van de Krommenieër S.V. A8 is te allen tijde gerechtigd de in de Krommenieër S.V. A8 binnenkomende telefoongesprekken te controleren en te registreren. Binnenkomende gesprekken kunnen worden bewaard.
  • 5.5 Het bestuur van de Krommenieër S.V. A8 of haar vrijwilligers is bij gerede twijfel omtrent de bedoelingen van (een) bezoeker(s) gerechtigd deze, tijdens het verblijf in de Krommenieër S.V. A8 dan wel op het moment van het verlaten of het betreden van de Krommenieër S.V. A8, om zijn of haar (hun) legitimatie te vragen dan wel te visiteren.
  • 5.6Indien Het bestuur van de Krommenieër S.V. A8 of haar vrijwilligers het vermoeden heeft dat een bezoeker van de Krommenieër S.V. A8 (een) verboden voorwerp(en) bij zich heeft, kan hij de bezoeker vragen om dit (deze) te tonen. Indien het desbetreffende voorwerp daadwerkelijk een verboden voorwerp blijkt te zijn, zal de bezoeker dit, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, bij de Het bestuur van de Krommenieër S.V. A8 of haar vrijwilligers in bewaring dienen te geven.

   6 Slotbepalingen

  • 6.1Vaststelling van deze Huisregels geschiedt onder gelijktijdige intrekking van de oude ‘Huisregels voor bezoekers van de Krommenieër S.V. A8.
  • 6.2Indien één of meer van de bepalingen van deze Huisregels niet meer rechtsgeldig zijn of zullen worden, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving, laat dit de overige bepalingen onverlet. In dat geval word(t)en de niet meer geldige bepalingen aangepast dan wel vervangen door (een) nieuwe bepaling(en) die, qua tekst en strekking, zoveel mogelijk overeenkom(t)en met de oude bepaling(en). De aangepaste dan wel nieuwe bepalingen treden niet eerder in werking dan nadat deze zijn vastgesteld door het bestuur van de vereniging.
  • 6.3Het bestaan van deze Huisregels wordt kenbaar gemaakt bij het invullen van de personalia in het bijgesloten formulier van de Krommenieër S.V. A8. Tevens wordt deze bewaard in de vereniging alwaar de Huisregels kunnen worden ingezien.
  • 6.4 Het bestuur van de Krommenieër S.V. A8 behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot het gebouw te ontzeggen
  • 6.5 Ambtenaren in functie, journalisten, bloggers, controleurs, auditors en alle anderen die een ander motief hebben als het enkel en alleen verkrijgen van instructie in de schietsport met als doel het verkrijgen van een lidmaatschap bij de Krommenieër S.V. A8 dienen zich als zodanig te identificeren.
  • 6.6. Het bestuur en vrijwilligers van de Krommenieër S.V. A8 behouden zich het recht personen zonder opgaaf van reden toegang te weigeren tot de vereniging of de toegang daartoe te ontzeggen.
  • Het meenemen van munitie, hulzen,wapen(onderdelen) of andere objecten is ten strengste verboden en zal resulteren in aangifte bij de politie.
  • Alle introducés zijn verplicht op de schietbaan zich kenbaar te maken door het dragen van het door het bestuur en haar vrijwilligers verstrekte hesje.
  • Er is afhankelijk van de aard van het bezoek (introductie of gastschieten) baangeld verschuldigt, met een maximaal van 3 bezoeken per kalenderjaar voor introducés.
  • Het hanteren van munitie is voor introducés niet toegestaan en het wapen mag enkel en alleen geladen worden door het begeleidend lid

  Geef een antwoord